VIMPAT - עלון לאריזה - עלונים
none / עלונים / 2021

Vimpat - עלון לאריזהnone
לחימה בדלקות עם תבלינים: המתאים ביותר
לחימה בדלקות עם תבלינים: המתאים ביותר
Vimpat: לאילו מחלות הוא משמש? לשם מה זה? כיצד משתמשים בו ומתי אסור להשתמש בו. אזהרות ותופעות לוואי