FUCIDIN - עלון לאריזה - עלונים
none / עלונים / 2021

Fucidin - עלון לאריזהnone
גרדת - עלון לאריזה
גרדת - עלון לאריזה
פוצידין: לאילו מחלות הוא משמש? לשם מה זה? כיצד משתמשים בו ומתי אסור להשתמש בו. אזהרות ותופעות לוואי