עיתונות צרפתית אנכית עם מוט - תרגילים

עיתונות צרפתית אנכית עם מוטnone
אגרנולוציטוזיס
אגרנולוציטוזיס
עיתונות צרפתית אנכית עם מוט: תיאור מפורט של הביצוע, השרירים המעורבים, המטרות, הגרסאות ואמצעי הזהירות שיש לנקוט במהלך ביצוע תרגיל זה.